Supporternsupportern ill

Enligt Wikipedia är en Supporter en person som stödjer en organisations
verksamhet utan att direkt vara en del av den
Ofta förknippat med någon
som har ett stort engagemang för en idrottsförening.
Med åren har dock supporterbegreppet många gånger fått en negativ klang
och kommit att förknippas med läktarvåld och huliganer.
Hammarby IF Supporterklubb har ingenting med den typen av "supportrar"
att göra - vi arbetar med ett stort grönvitt hjärta för att hjälpa fram och stötta
ungdomar i ungdomsverksamheten inom Hammarby IF's många olika
föreningar.

För oss representerar
 Slas Supportern en skön bild av en Hammarbysupporter:

 

Djurgårn, sa killen. Hade han sagt Gnaget. Man fattar ju om en kille säger
Gnaget. Till och med IFK eller Hagalund eller Sumpan. Eller Älvsjö eller nåt
annat insnöat lag i Tumba. Men Djurgårn.

Vi snacka bara lite löst. Vi snacka om gäng som vi tyckte skulle få finnas.
Lag som vi kände för. Jag hade halv pott sagt Reimers. Fast man känner ju
mer för Hammarby. Hade jag sagt Reimers hade killen vissnat. Och så säger
han Djurgårn. 

Jag vart förbannad. Ja först vart jag inte förbannad. Jag tänkte att killen fattar
väl inte bättre. Men sen sa han att jag var lokalpatriot. Han mena på att bara
för att en annan var från trakterna så höll man på Hammarby. Att jag i själva
verket inte hajade fotboll. 

– Men du har ju själv sagt Djurgårn, sa jag. 
– Vadå?, sa killen. 
– Du sa ju själv Djurgårn. Och nu snackar du om att haja fotboll. För det
första snackar vi inte om fotboll. Vi talar om LAG. Lag som är roliga bara
för att dom finns. Har du som kil kutat i gräset vid Blockhusudden? 

– Nä, sa killen. 
– Det har jag heller aldrig trott, sa jag. Snacka inte om lokalpatriotism. Jag
kunde lika bra ha sagt Reimers, sa jag åt killen. 

– Reimers?, sa killen. 
– Ja just det. Mulle och Masse. Dra inte in Djurgårn i det här. 
–Är det nåt fel på Djurgårn?, sa killen. 
– Fel och fel. Det är inge fel på Djurgårn. Vi snackar inte om Djurgårn. Vi
talade om fotbollslag som vi kände för. 

– Ja och då sa jag Djurgårn, sa killen. 
– Ja och det passar inte mej, sa jag. 
Då börja han igen. Likadant. 
– Du är lokalpatriot. Det är väl inge med Hammarby. Vad är det för bra
med Hammarby? Killen börja mena på.

– Det är inge med Hammarby, sa jag. Vi snackar inte om, om det är någe
med Hammarby. Vi talar om kvalitet. Vi talar om lag som får finnas. Som
man inte blir förbannad på bara man hör namnet. Säg Karlberg, sa jag.
Eller vad fan som helst. Men inte Djurgårn. 

– Det finns väl många som håller på Djurgårn. 
– Det är klart att det finns många som håller på Djurgårn, sa jag. Vi snackar
inte om det. 

– Du sa ju Hammarby och så sa jag Djurgårn. Är inte det samma sak? 
– Samma sak. Nää, det är det förbanne mej inte, sa jag. Jag sa Hammarby
och det står jag för. Kom inte med Djurgårn. 

Jag var färdig att nita killen. Du förstår. Sen sa han nånting om att han i alla
fall höll på Djurgårn och så pös han med sin spårvagn. Där stod jag ursinnig.
Jag va så lack så jag kunde inte åka trick ens en gång. Då hade jag mördat
kondisen. Dom blårandiga! Dra åt helvete.

 

Stig ”Slas” Claesson, 1962

 

Stadgar

§ 1
Klubbens uppgift är att samla alla supportrar i Hammarby IFs Alliansförening i
en sammanslutning för att på alla sätt stödja Hammarby Idrottsförening och dess
ungdomar.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 2
Medlemskap erhålls genom inbetalning av årsmötet fastställd årsavgift.

§ 3
Ordinarie årsmöte hålls senast tredje veckan i mars. Kallelse till årsmöte skall ske
senast två veckor före mötesdatum.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 4
Årsmötet utser styrelse som skall bestå av ordförande och 6 övriga ledamöter
samt 2 suppleanter.

§ 5
Vid föreningens möten skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden
jämte den eller de ytterligare personer som utses vid sammanträdet. Mötet är
beslutsfört då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
Föreningen tecknas av ordförande och övriga personer som utses i samband med
konstitueringen av styrelsen.
Teckningsrätten för föreningens konton är två i förening av tre av styrelsen utsedda
personer.

§ 6
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Föreningen följer de regler som skattelagstiftningen i Sverige har utfärdat gällande
ideella föreningar.

§ 7
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av revisor utsedd på
samma sätt som gäller i fråga om styrelsen. Styrelsen skall senast fyra veckor före
årsmötet överlämna samtliga erforderliga redovisningshandlingar till revisor.

§ 8
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen. Underrättelse om årsmöte meddelas genom
e-post eller på annat lämpligt sätt till medlemmarna. Extra årsmöte kan hållas då
styrelsen så finner nödvändigt. Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Upprop och fastställande av röstlängd
 • Godkännande av kallelse och dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Föredragning av styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse
 • Föredragning av revisorns berättelse
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande på 1 år
 • Val av 3 övriga ledamöter på 2 år
 • Val av 2 suppleanter på 1 år
 • Val av 1 revisor på 1 år
 • Val av 1 revisorssuppleant på 1 år
 • Utseende av valberedning bestående av 3 personer varav en utses till sammankallande på 1 år
 • Behandling av styrelsens förslag till fastställande av årsavgifter och eventuella arvoden
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§ 9
Förändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen eller medlemmarna. Detta skall
göras skriftligt till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Beslut om förändring
av stadgarna fattas av årsmötet med enkel majoritet.

§ 10
Förslag om föreningens upplösning kan göras av styrelsen eller medlemmarna. Detta
skall göras skriftligt till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Beslut om upplösning
av föreningen kan fattas efter godkännande av de medlemmar som utser styrelse och
revisor i föreningen. Beslut skall ske på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall
vara ordinarie årsmöte.
För klubbens upplösning krävs mötesbeslut med 2/3-dels majoritet.
Beslut om föreningens upplösning skall innefatta bestämmelse om att dess tillgångar, sedan
skulderna reglerats, skall användas till något för de i § 1 omnämnda ändamålen.

§ 11
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem.

§ 12
Stipendier och bidrag delas årligen ut till aktiva ungdomar och lag i Hammarby IFs
Alliansföreningar. Med ungdom avses den som under verksamhetsåret fyller högst 18 år.
Stipendium kan endast erhållas en gång av samma mottagare.

§ 13
Hedersmedlemmar kan utses på årsmötet på förslag av styrelsen.
För Hammarby Idrottsförenings Supporterklubb i Stockholm fastställda och nu gällande
stadgar vid ordinarie årsmöte den 17 mars 2016 i Stockholm med klubbens medlemmar.

Tidigare revisioner har skett: 1987-03-30, 1989-03-28, 1994-03-30, 1998-03-30, 2011-03-24.
Supporterklubben startades den 5 oktober 1953.

Bli Medlem

Som medlem i Supporterklubben gör du en instats för ungdomsidrotten och bajengubbe
Hammarby IF:s framtid!
 
För dig som ännu inte fyllt 19 år kostar det 100 kronor per år. Är du 65 år eller  
äldre kostar det 150 kronor. Alla andra betalar 250 kronor per år.
 
Så här gör du 
 • Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 50 27 09-9 eller swisha till 070-554 50 70
 • Glöm inte att skriva ditt Namn, Adress och Personnummer på inbetalningskortet!

Som medlem får du:
 • Supporterklubbens fina klubbmärke och årsbricka för varje nytt medlemsår
 • Bli en del av Hammarby IFs framtid
 • Matchprogram inför säsongstart (sommar och vinter)

 

Styrelsen

Ordförande                 Anders Hagbo
Kassör                       Magnus Gunér

Sekreterare                Peter Edlund
Klubbmästare             Clifford Johansson
Ledamot                     Björn Jansson
Ledamot                     Thord Jansson
Suppleant                   Peter Widmark
Suppleant                   Lars Englund
Medlemsregister         Else-Maj Nilsson

Revisor                      Jan Wikander
Revisorssuppleant      Maria Lindbom

Valberedning               Tord Hammarström
                                 
Sammankallande        Inger Hedman
                                 Lars Rönnqvist
 
Hemsidan                   Rickard Redebo

Välkommen till Hammarby IF:s Supporterklubb

Foto: Sam Ekemark

Hammarbys IF:s supporterklubbs huvuduppgift är att stödja ungdomsidrotten inom Hammarby IF-familjen.

Hammarby IF:s Supporterklubb bildades 1953. Vi är idag drygt 1200 medlemmar.

Bidrag och stipendier delas ut med jämna mellanrum ut till enskilda ungdomar eller lag inom Hammarbyfamiljen. Under de senaste åren har cirka 90 000 kronor per år tilldelats ungdomsidrotten.

Föreningen har normalt möte en gång i månaden och behandlar då aktuella frågor och inkomna ärenden. Föreningens verksamhet vilar på ideell grund och alla som är involverade arbetar med detta på sin fritid.

Foto: Sam Ekemark

Gör en insats för Hammarby IF:s framtid – bli medlem du också!

 

Hammarby IF:s Supporterklubb 
Else-Maj Nilsson
Springarvägen 7
142 61 Trångsund
Plusgiro 50 27 09- 9
Swish 070-554 50 70