Stadgar

§ 1
Klubbens uppgift är att samla alla supportrar i Hammarby IFs Alliansförening i
en sammanslutning för att på alla sätt stödja Hammarby Idrottsförening och dess
ungdomar.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 2
Medlemskap erhålls genom inbetalning av årsmötet fastställd årsavgift.

§ 3
Ordinarie årsmöte hålls senast tredje veckan i mars. Kallelse till årsmöte skall ske
senast två veckor före mötesdatum.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 4
Årsmötet utser styrelse som skall bestå av ordförande och 6 övriga ledamöter
samt 2 suppleanter.

§ 5
Vid föreningens möten skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden
jämte den eller de ytterligare personer som utses vid sammanträdet. Mötet är
beslutsfört då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
Föreningen tecknas av ordförande och övriga personer som utses i samband med
konstitueringen av styrelsen.
Teckningsrätten för föreningens konton är två i förening av tre av styrelsen utsedda
personer.

§ 6
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Föreningen följer de regler som skattelagstiftningen i Sverige har utfärdat gällande
ideella föreningar.

§ 7
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av revisor utsedd på
samma sätt som gäller i fråga om styrelsen. Styrelsen skall senast fyra veckor före
årsmötet överlämna samtliga erforderliga redovisningshandlingar till revisor.

§ 8
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen. Underrättelse om årsmöte meddelas genom
e-post eller på annat lämpligt sätt till medlemmarna. Extra årsmöte kan hållas då
styrelsen så finner nödvändigt. Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Upprop och fastställande av röstlängd
 • Godkännande av kallelse och dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Föredragning av styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse
 • Föredragning av revisorns berättelse
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande på 1 år
 • Val av 3 övriga ledamöter på 2 år
 • Val av 2 suppleanter på 1 år
 • Val av 1 revisor på 1 år
 • Val av 1 revisorssuppleant på 1 år
 • Utseende av valberedning bestående av 3 personer varav en utses till sammankallande på 1 år
 • Behandling av styrelsens förslag till fastställande av årsavgifter och eventuella arvoden
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§ 9
Förändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen eller medlemmarna. Detta skall
göras skriftligt till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Beslut om förändring
av stadgarna fattas av årsmötet med enkel majoritet.

§ 10
Förslag om föreningens upplösning kan göras av styrelsen eller medlemmarna. Detta
skall göras skriftligt till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Beslut om upplösning
av föreningen kan fattas efter godkännande av de medlemmar som utser styrelse och
revisor i föreningen. Beslut skall ske på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall
vara ordinarie årsmöte.
För klubbens upplösning krävs mötesbeslut med 2/3-dels majoritet.
Beslut om föreningens upplösning skall innefatta bestämmelse om att dess tillgångar, sedan
skulderna reglerats, skall användas till något för de i § 1 omnämnda ändamålen.

§ 11
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem.

§ 12
Stipendier och bidrag delas årligen ut till aktiva ungdomar och lag i Hammarby IFs
Alliansföreningar. Med ungdom avses den som under verksamhetsåret fyller högst 18 år.
Stipendium kan endast erhållas en gång av samma mottagare.

§ 13
Hedersmedlemmar kan utses på årsmötet på förslag av styrelsen.
För Hammarby Idrottsförenings Supporterklubb i Stockholm fastställda och nu gällande
stadgar vid ordinarie årsmöte den 17 mars 2016 i Stockholm med klubbens medlemmar.

Tidigare revisioner har skett: 1987-03-30, 1989-03-28, 1994-03-30, 1998-03-30, 2011-03-24.
Supporterklubben startades den 5 oktober 1953.