Supporterklubben


Välkommen till Hammarby IF:s Supporterklubb!

Vi kommer inom kort att byta plattform för ett enklare medlemsregister. 


Vi kommer framöver att hänvisa till vår nya portal du finner HÄR.Du kan enkelt bli medlem via swish, kortbetalning eller faktura.  

VÄLKOMNA TILL VÅR NYA SIDA!

/ Hammarby IF:s Supporterklubb
Om supporterklubben

 

Hammarbys IF:s supporterklubbs huvuduppgift är att stödja ungdomsidrotten inom Hammarby IF-familjen. Hammarby IF:s Supporterklubb bildades 1953. Vi är idag drygt 1200 medlemmar.

 

Bidrag och stipendier delas ut med jämna mellanrum ut till enskilda ungdomar eller lag inom Hammarbyfamiljen. Under de senaste åren har cirka 90 000 kronor per år tilldelats ungdomsidrotten.

 

Föreningen har normalt möte en gång i månaden och behandlar då aktuella frågor och inkomna ärenden. Föreningens verksamhet vilar på ideell grund och alla som är involverade arbetar med detta på sin fritid.

 

Gör en insats för Hammarby IF:s framtid – bli medlem du också!

 

Hammarby IF:s Supporterklubb

Else-Maj Nilsson

Tel 076-835 30 40

Springarvägen 7

142 61 Trångsund 

 

Medlemmar

 

Medlemsavgifterna är grunden och avgörande för i vilken omfattning vi kan stödja våra ungdomar inom Hammarbyfamiljen med bidrag och stipendier.

 

Medlemsavgift

Ange namn, adress, telefon och personnummer på betalning till Plusgiro 50 27 09-9 eller Swish 1230 339 267

 

0-18 år betalar 100 kronor/år 

65+ betalar 150 kronor/år 

övriga betalar 250 kronor/år

 

 

 

Styrelsen

 

Ordförande Gabriel Isoz

Kassör Magnus Gunér

Sekreterare Johanna Eriksson

Klubbmästare Clifford Johansson

Ledamot Björn Jansson

Ledamot Thord JanssonSuppleant Peter Widmark

Suppleant Lars EnglundMedlemsregister Else-Maj NilssonRevisor Jan Wikander

Revisorssuppleant Maria LindbomSammankallande i valberedningen Maria Skött

Valberedning Lars Rönnqvist, Kurt Jensen

 

 

 

 

Stadgar

 

 • 1 Klubbens uppgift är att samla alla supportrar i Hammarby IFs Alliansförening i en sammanslutning för att på alla sätt stödja Hammarby Idrottsförening och dess ungdomar.Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

 • 2 Medlemskap erhålls genom inbetalning av årsmötet fastställd årsavgift.

 

 • 3 Ordinarie årsmöte hålls senast tredje veckan i mars. Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före mötesdatum.Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

 • 4 Årsmötet utser styrelse som skall bestå av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter.

 

 • 5 Vid föreningens möten skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som utses vid sammanträdet. Mötet är beslutsfört då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.Föreningen tecknas av ordförande och övriga personer som utses i samband med konstitueringen av styrelsen.Teckningsrätten för föreningens konton är två i förening av tre av styrelsen utsedda personer.

 

 • 6 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.Föreningen följer de regler som skattelagstiftningen i Sverige har utfärdat gällande ideella föreningar.

 

 • 7 Föreningens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av revisor utsedd på samma sätt som gäller i fråga om styrelsen. Styrelsen skall senast fyra veckor före årsmötet överlämna samtliga erforderliga redovisningshandlingar till revisor.

 

 • 8 Ordinarie årsmöte skall hållas årligen. Underrättelse om årsmöte meddelas genom e-post eller på annat lämpligt sätt till medlemmarna. Extra årsmöte kan hållas då styrelsen så finner nödvändigt. Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:

 

 - Mötets öppnande

 - Upprop och fastställande av röstlängd

 - Godkännande av kallelse och dagordning

 - Val av ordförande och sekreterare för mötet

 - Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 - Föredragning av styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse

 - Föredragning av revisorns berättelse

 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 - Val av ordförande på 1 år

 - Val av 3 övriga ledamöter på 2 år

 - Val av 2 suppleanter på 1 år

 - Val av 1 revisor på 1 år

 - Val av 1 revisorssuppleant på 1 år

 - Utseende av valberedning bestående av 3 personer varav en utses till sammankallande på 1 år

 - Behandling av styrelsens förslag till fastställande av årsavgifter och eventuella arvoden

 - Behandling av inkomna motioner

 - övriga frågor

 - Mötets avslutande

 

 • 9 Förändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen eller medlemmarna. Detta skall göras skriftligt till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Beslut om förändring av stadgarna fattas av årsmötet med enkel majoritet.

 

 • 10 Förslag om föreningens upplösning kan göras av styrelsen eller medlemmarna. Detta skall göras skriftligt till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas efter godkännande av de medlemmar som utser styrelse och revisor i föreningen. Beslut skall ske på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.För klubbens upplösning krävs mötesbeslut med 2/3-dels majoritet.Beslut om föreningens upplösning skall innefatta bestämmelse om att dess tillgångar, sedan skulderna reglerats, skall användas till något för de i § 1 omnämnda ändamålen.

 

 • 11 Styrelsen äger rätt att utesluta medlem.

 

 • 12 Stipendier och bidrag delas årligen ut till aktiva ungdomar och lag i Hammarby IFs Alliansföreningar. Med ungdom avses den som under verksamhetsåret fyller högst 18 år. Stipendium kan endast erhållas en gång av samma mottagare.

 

 • 13 Hedersmedlemmar kan utses på årsmötet på förslag av styrelsen.För Hammarby Idrottsförenings Supporterklubb i Stockholm fastställda och nu gällande stadgar vid ordinarie årsmöte den 17 mars 2016 i Stockholm med klubbens medlemmar.

 

Tidigare revisioner har skett: 1987-03-30, 1989-03-28, 1994-03-30, 1998-03-30, 2011-03-24.Supporterklubben startades den 5 oktober 1953.